Home ตัวอย่างหนัง ตัวอย่างหนังสั้น รายวิชาดิจิทัล หัวข้อ"การป้องกันตัวจากภัยไซเบอร์" สาขาIML

ตัวอย่างหนังสั้น รายวิชาดิจิทัล หัวข้อ"การป้องกันตัวจากภัยไซเบอร์" สาขาIML

by Sense On Filmsรายชื่อผู้มีส่วนร่วม

นายมรุพงศ์ สองทอง สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
รหัสนักศึกษา 6420206018 หน้าที่ ผู้กำกับและผู้ดูแลการถ่ายทำ

นายมงคล ใจศิริ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
รหัสนักศึกษา 6420206003 หน้าที่ ผู้กำกับและผู้ดูแลการถ่ายทำ และ เป็นตากล้อง

นางสาวจีระนันท์ จุ่นจันทร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
รหัสนักศึกษา 6620206015 หน้าที่ นักแสดงและช่วยควบคุมการถ่ายทำ

นางสาวศศิกานต์ พันธุ์หนองแห้ว สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
รหัสนักศึกษา 6620206016 หน้าที่ นักแสดงและช่วยควบคุมการถ่ายทำ

นางสาวรัชนีกร คุณกะ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
รหัสนักศึกษา 6620206009 หน้าที่ นักแสดงและช่วยควบคุมการถ่ายทำ

นางสาวพิมพิมล อามาตย์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
รหัสนักศึกษา 6620206008 หน้าที่ นักแสดงและช่วยควบคุมการถ่ายทำ

นายวรวุฒิ กุกแคน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
รหัสนักศึกษา 6620206024 หน้าที่ ผู้ควบคุมความปลอดภัยในการถ่ายทำ

นายยุทธพิชัย ทองเฟื่อง สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
รหัสนักศึกษา 6620206017 หน้าที่ ผู้ควบคุมความปลอดภัยในการถ่ายทำ

นายอานน ชาวดร สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
รหัสนักศึกษา 6620206002 หน้าที่ ผู้ควบคุมความปลอดภัยในการถ่ายทำ

นายชนกันต์ ประทุม สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
รหัสนักศึกษา 6620206011 หน้าที่ ผู้ควบคุมความปลอดภัยในการถ่ายทำ

source

You may also like